3.  บันทึกการผ่านเช็คในเมนูใบนำฝากโดยบันทึกค่าธรรมเนียด้วย แต่เมื่อไปดูรายงาน 3.3 เช็ครับเรียงตามวันที่ผ่านเช็ค ในคอลัมน์ค่าธรรมเนียมกลับไม่มียอด สำหรับเช็คทั้ง 2 ใบ

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

3.  บันทึกการผ่านเช็คในเมนูใบนำฝากโดยบันทึกค่าธรรมเนียด้วย แต่เมื่อไปดูรายงาน 3.3 เช็ครับเรียงตามวันที่ผ่านเช็ค ในคอลัมน์ค่าธรรมเนียมกลับไม่มียอด สำหรับเช็คทั้ง 2 ใบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ    เมื่อบันทึกค่าธรรมเนียมในใบนำฝากที่ มีเช็ค 2 ใบ หรือ หลาย ๆ ใบ โปรแกรมไม่สามารถแยกได้ว่า

จะมีค่าธรรมเนียมใบละเท่าไหร่ จึงไม่สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมในทะเบียนเช็ครับได้ เลยทำให้ไม่มีข้อมูลออกรายงาน

วิธีแก้ไข  ต้องทำการผ่านเช็คโดยไม่ใช่ใบนำฝาก ซึ่งก็จะมีให้กรอกค่าธรรมเนียม และก็จะมีข้อมูลออกรายงานให้