1.   มีการบันทึกรับเช็คเข้ามา ซึ่งเมื่อพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเช็คก็มีการแสดงผลตามปกติ แต่เมื่อเข้าไปดูในเมนูรายละเอียดลูกค้า ในหน้าจอที่แสดงเลขที่เช็คของลูกค้ารายนี้ กลับไม่พบเช็คใบดังกล่าวนี้แสดงขึ้นมา

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > การพิมพ์ในเช็ครับ >

1.   มีการบันทึกรับเช็คเข้ามา ซึ่งเมื่อพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเช็คก็มีการแสดงผลตามปกติ แต่เมื่อเข้าไปดูในเมนูรายละเอียดลูกค้า ในหน้าจอที่แสดงเลขที่เช็คของลูกค้ารายนี้ กลับไม่พบเช็คใบดังกล่าวนี้แสดงขึ้นมา

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นเพราะการป้อนข้อมูลในสมุดรายวัน และในขณะที่ป้อนข้อมูลไม่ได้ระบุรหัสลูกค้าเข้าไปด้วย