9.  การป้อนเช็คยกมาในทะเบียน อย่างไร

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

9.  การป้อนเช็คยกมาในทะเบียน อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สามารถป้อนรหัสลูกค้าเข้าไปได้ เมื่อป้อนรายละเอียดจน SAVE โปรแกรมจะถามว่าเป็นเช็คยกมา(ยอดคงเหลือจากชำระใบเสร็จจะเป็น -1 ) หรือเช็ครับล่วงหน้า (ยอดคงเหลือจากชำระใบเสร็จจะเป็น ตัวเลขเดียวกับยอดเช็ค ซึ่งจะใช้ชำระหนี้ในอนาคต)