5.  การป้อนข้อมูลเช็คในทะเบียนเช็ครับโดยตรง ซึ่งโปรแกรมจะมีหน้าจอคำถามขึ้นมาถามว่า เป็นเช็คยกมาก่อนเริ่มใช้โปรแกรมหรือไม่ การตอบตกลงหรือยกเลิก มีผลแตกต่างกันอย่างไร

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

5.  การป้อนข้อมูลเช็คในทะเบียนเช็ครับโดยตรง ซึ่งโปรแกรมจะมีหน้าจอคำถามขึ้นมาถามว่า เป็นเช็คยกมาก่อนเริ่มใช้โปรแกรมหรือไม่ การตอบตกลงหรือยกเลิก มีผลแตกต่างกันอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

หากตอบตกลง โปรแกรมจะถือว่าเป็น และไม่สามารถนำไปอ้างถึงได้อีกในหน้าจอรับชำระหนี้ แต่หากตอบยกเลิก จะสามารถนำไปอ้างในหน้าจอรับชำระหนี้ได้ โดยโปรแกรมจะถือว่าเป็นเช็ครับล่วงหน้า