7.   มียอดคงเหลือในเช็คผ่านที่ยกมาจากปีก่อน ต้องการตัดเป็นรายได้ แต่ฟ้องว่า 'วันที่ไม่อยู่ในงวด'

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

7.   มียอดคงเหลือในเช็คผ่านที่ยกมาจากปีก่อน ต้องการตัดเป็นรายได้ แต่ฟ้องว่า 'วันที่ไม่อยู่ในงวด'

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เนื่องจากเช็คผ่านที่ยกมานี้ผ่านบัญชีไปแล้วในปีก่อน ทำให้เมื่อต้องการนำยอดคงเหลือมาตัดยอดเป็นรายได้ในปีนี้

โปรแกรมจะพยายามบันทึกบัญชีในสมุดรายวันโดยลงเป็นวันที่ของปีก่อนให้ จึงทำให้ฟ้อง Error ว่า 'วันที่ไม่อยู่ในงวด'

วิธีแก้ไข ในกรณีเช่นนี้ จะต้องประยุกต์ใช้ โดยให้สร้างรหัสรายได้อื่น ๆ และอ้างถึงเลขที่บัญชีรายได้ที่ต้องการ จากนั้นนำไปบันทึกรายได้อื่น ๆ หรือขายเงินสด (ด้วยรหัสรายได้ที่สร้างขึ้น) ที่สำคัญคือไม่ว่าจะนำไปบันทึกรายได้หรือขายเงินสด จะต้องอ้างถึงลูกค้ารายเดียวกับในเช็คที่ยกมา ขั้นตอนสุดท้ายคือนำเช็คใบดังกล่าวมารับชำระหนี้ในใบบันทึกรายได้อื่นๆ หรือใบขายสดนี้

โปรแกรมจะลงบัญชี

เดบิท        เช็ครับล่วงหน้า

เครดิต                รายได้อื่น ๆ

หมายเหตุ ที่มีการ เดบิทบัญชีเช็ครับล่วงหน้าเพราะ ตอนรับชำระหนี้โปรแกรมไม่ได้บันทึกบัญชีเช็ครับล่วงหน้า

เป็นยอดเงินในเช็ค แต่บันทึกยอดเท่ากับลูกหนี้