6.  รับเช็คเงินสดมาจากลูกค้า ต้องการนำไปขึ้นเงินสด  จะต้องปฏิบัติอย่างไรในโปรแกรม

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

6.  รับเช็คเงินสดมาจากลูกค้า ต้องการนำไปขึ้นเงินสด  จะต้องปฏิบัติอย่างไรในโปรแกรม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้เพิ่มรายละเอียดบัญชีเงินฝากโดยผูกไว้กับบัญชี เงินสด จากนั้นนำเช็คเงินสดใบดังกล่าวผ่านเข้าไปที่บัญชีนี้ (ทำรายการผ่านเช็คตามปกติ แต่เลือกเป็นธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชีเงินสด)