10. ผ่านเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบันทึกค่าธรรมเนียมด้วย เช่น ยอดเงินหน้าเช็ค 500 บาท ป้อนค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อมามีการยกเลิกการผ่านเช็คในนี้

เมื่อไปพิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ ในส่วนของเช็คที่ยังไม่ผ่านบัญชี ยอดเงินในเช็คจะเป็นยอดสุทธิ คือ 490

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

10. ผ่านเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบันทึกค่าธรรมเนียมด้วย เช่น ยอดเงินหน้าเช็ค 500 บาท ป้อนค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อมามีการยกเลิกการผ่านเช็คในนี้

เมื่อไปพิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ ในส่วนของเช็คที่ยังไม่ผ่านบัญชี ยอดเงินในเช็คจะเป็นยอดสุทธิ คือ 490

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ โปรแกรมดึงตัวเลขมาจาก BKTRN->NETAMT  ซึ่งเป็นยอดหลังหักค่าธรรมเนียม

 

 ถ้าต้องการให้เป็นยอดเต็ม ให้ผ่านเช็คใหม่โดยไม่ต้องป้อนค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นให้ยกเลิกการผ่านเช็คใหม่อีกครั้ง