7. คีย์รายการจ่ายชำระหนี้ หรือรับชำระหนี้ ทุกครั้งที่ป้อนเช็คเสร็จ บรรทัดถัดจากเช็คที่คีย์ไว้ จะปรากฏรายการลักษณะนี้

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

7. คีย์รายการจ่ายชำระหนี้ หรือรับชำระหนี้ ทุกครั้งที่ป้อนเช็คเสร็จ บรรทัดถัดจากเช็คที่คีย์ไว้ จะปรากฏรายการลักษณะนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

err_exp01

 

สาเหตุ  เนื่องจากในแฟ้ม Bktrn มีเรคคอร์ดขยะ(ไม่มีเลขที่เช็ค ,ไม่มีวันที่)ค้างอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากเคยมีเหตุการณ์ไฟตกในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังคีย์รายการเกี่ยวกับเช็คแล้วทำให้มีการบันทึกข้อมูลเรคคอร์ดดังกล่าวลงใน Bktrn

 

วิธีแก้ไข ให้ทำการลบเรคคอร์ดดังกล่าวด้วยการเข้าไป Ctrl+D ในรายละเอียดบัญชีเงินฝาก แล้วเลือกลบรายการเหล่านั้นออก

 

err_exp02