1.  พิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินอนุมัติ ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า สำหรับลูกค้ารายนี้ไม่ได้ แต่มีลูกค้ารายอื่นพิมพ์ได้

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในลูกหนี้ >

1.  พิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินอนุมัติ ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า สำหรับลูกค้ารายนี้ไม่ได้ แต่มีลูกค้ารายอื่นพิมพ์ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ         เพราะไม่ได้ใส่ยอดเงินในคอลัมน์ วงเงินอนุมัติ

 

วิธีแก้ไข

1.  ให้ใส่ยอดเงินในคอลัมน์ วงเงินอนุมัติ อย่างน้อย 1 บาท

2.  ให้แก้ไขฟอร์ม โดยใส่เครื่องหมาย * ข้างหน้าบรรทัด CRLINE>0 เช่น *Filter=CRLINE>0