พิมพ์รายงานหรือแบบฟอร์ม บรรทัดแรกของแต่และหน้าจะมีตัวอักษร แปลก ๆ ออกมาด้วยเสมอสำหรับแบบฟอร์มนั้น ๆ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์รายงานหรือแบบฟอร์ม บรรทัดแรกของแต่และหน้าจะมีตัวอักษร แปลก ๆ ออกมาด้วยเสมอสำหรับแบบฟอร์มนั้น ๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   เนื่องจาก มีการใส่สูตร print control   และ  ก็สูตรบิท  แปลก ๆ   รวมถึง เริ่มระบบติดตั้งเครื่องพิมพ์ ตรงบรรทัด  initial esc  sequencn