12.  การใช้เลขไทยในโปรแกรมจะพิมพ์ได้เฉพาะ เลข ๘,๙  เท่านั้น ตัวเลขอื่นๆ  [๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ] เวลาพิมพ์ออกจอภาพ  หรือพิมพ์แบบกราฟฟิคโหมดจะถูกแปลงเป็นเส้นทั้งหมด

Navigation:  Printer > Dot >

12.  การใช้เลขไทยในโปรแกรมจะพิมพ์ได้เฉพาะ เลข ๘,๙  เท่านั้น ตัวเลขอื่นๆ  [๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ] เวลาพิมพ์ออกจอภาพ  หรือพิมพ์แบบกราฟฟิคโหมดจะถูกแปลงเป็นเส้นทั้งหมด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข   ต้องพิมพ์แบบ Text Mode แทน หรือ ต้อง Update เป็น Report Writer ตัวใหม่เท่านั้นถ้าจะพิมพ์แบบ Graphic Mode