ลูกค้าจะแก้ไขรายงานโดยเลือกให้พิมพ์ทางจอภาพ และเครื่องพิมพ์ 2 อย่างเท่านั้น ไม่ต้องการให้ออกทางแฟ้มข้อมูลได้ และได้ไปแก้ไขในโครงสร้างรายงานบรรทัดOutput=Select,Printer,Screen,File,

โดยการลบ File, ออก แต่ก็ยังสามารถพิมพ์ออกทางแฟ้มข้อมูลได้อยู่

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ลูกค้าจะแก้ไขรายงานโดยเลือกให้พิมพ์ทางจอภาพ และเครื่องพิมพ์ 2 อย่างเท่านั้น ไม่ต้องการให้ออกทางแฟ้มข้อมูลได้ และได้ไปแก้ไขในโครงสร้างรายงานบรรทัดOutput=Select,Printer,Screen,File,

โดยการลบ File, ออก แต่ก็ยังสามารถพิมพ์ออกทางแฟ้มข้อมูลได้อยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

จะแก้ไขไม่ได้ เพราะว่าการพิมพ์เลือกแฟ้มข้อมูล มันเป็นไฟล์ screen จึงแก้ไขไม่ได้ ไม่ได้มองที่การแก้ไขโครงสร้างรายงาน