2.  พิมพ์รายงาน 522 เอกสาร RE มีเช็ค #QR ... (อันเก่า ซึ่งทำการลบทิ้งไปแล้ว ) และ# TP... (อันใหม่)

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > การพิมพ์ในเช็ครับ >

2.  พิมพ์รายงาน 522 เอกสาร RE มีเช็ค #QR ... (อันเก่า ซึ่งทำการลบทิ้งไปแล้ว ) และ# TP... (อันใหม่)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     เพราะมีเช็คใบดังกล่าวยังค้าง อยู่ที่ทะเบียนเช็ครับ

วิธีแก้ไข  ให้ลบเช็คดังกล่าวทั้ง ในเมนูการเงิน 3. ธนาคาร 7.รายละเอียดบัญชีเงินฝาก