7.   พิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย จากหน้าจอสมุดรายวันจ่าย สั่งพิมพ์ได้ออกมาปกติ หลังจากนั้นไปสั่งพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ก็สามารถพิมพ์ได้ปกติ ต่อมากลับมาสั่งพิมพ์ใบสำคัญใหม่อีกครั้ง ปรากฎว่า ผลการพิมพ์ออกมาให้ไม่เต็มหน้า แต่ว่าข้อมูลออกมาครบ ระยะบรรทัดแคบลง

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

7.   พิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย จากหน้าจอสมุดรายวันจ่าย สั่งพิมพ์ได้ออกมาปกติ หลังจากนั้นไปสั่งพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ก็สามารถพิมพ์ได้ปกติ ต่อมากลับมาสั่งพิมพ์ใบสำคัญใหม่อีกครั้ง ปรากฎว่า ผลการพิมพ์ออกมาให้ไม่เต็มหน้า แต่ว่าข้อมูลออกมาครบ ระยะบรรทัดแคบลง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจากแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย มีการกำหนด Feed level=16,16,0

ซึ่งระยะบรรทัดจะแคบกว่าการพิมพ์ปกติที่กำหนดไว้ 19,19,7

 

วิธีแก้ไข ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ หรือ ถ้าเริ่มระบบ ข้อ 6 .2  ลำดับที่ 0 กำหนดระยะบรรทัดบน

กลาง ล่าง ไว้ที่ 19,19,7 หลังจากสั่งพิมพ์หนังสือรับรองแล้ว ก็ให้ Shift+F5 เลือกเครื่องพิมพ์ลำดับที่ 0