5. ปุ่มปรับปรุงยอดค้างรับ ค้างส่ง  ถ้ามีการรับส่งสินค้าไปบางส่วนแล้ว  และอยู่ในช่วงที่มีการล็อคงวดไว้ โปรแกรมจะไม่คำนวณยอดค้างรับค้างส่งให้ใหม่

Navigation:  ระบบซื้อ > ใบสั่งซื้อ >

5. ปุ่มปรับปรุงยอดค้างรับ ค้างส่ง  ถ้ามีการรับส่งสินค้าไปบางส่วนแล้ว  และอยู่ในช่วงที่มีการล็อคงวดไว้ โปรแกรมจะไม่คำนวณยอดค้างรับค้างส่งให้ใหม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ให้เอาล็อคงวดออก