12. การแก้ไขแบบฟอร์มในหน้าจอขายเชื่อ ในกรณีที่ต้องการจะ Clone From=ARTRNX  จะใช้ไม่ได้

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

12. การแก้ไขแบบฟอร์มในหน้าจอขายเชื่อ ในกรณีที่ต้องการจะ Clone From=ARTRNX  จะใช้ไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่น  ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการซ้อนโดยพี่โปรแกรมเอาไว้  ดังนั้นอาจจะตั้งเป็น

Clone From=ARTRNA แบบนี้ก็ได้