พิมพ์งบกำไรขาดทุน ที่เมนูรายงาน 5A42 ปรากฏว่า มีบัญชี 5100-15 โชว์มาแต่ชื่อบัญชี แต่ตัวเลขไม่โชว์ ซึ่งไปดูแยกประเภท บัญชีดังกล่าวก็มีการเคลื่อนไหวตามปกติ ไปดูรายงานผังบัญชี ก็ไม่มีเครื่องหมายดอกจันแต่อย่างใด คือระดับบัญชีถูกต้องทุกอย่าง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์งบกำไรขาดทุน ที่เมนูรายงาน 5A42 ปรากฏว่า มีบัญชี 5100-15 โชว์มาแต่ชื่อบัญชี แต่ตัวเลขไม่โชว์ ซึ่งไปดูแยกประเภท บัญชีดังกล่าวก็มีการเคลื่อนไหวตามปกติ ไปดูรายงานผังบัญชี ก็ไม่มีเครื่องหมายดอกจันแต่อย่างใด คือระดับบัญชีถูกต้องทุกอย่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  ปรากฏว่า บัญชี 5100-16 ซึ่งเป็นลำดับต่อจาก 5100-15 กำหนดบัญชีคุมผิด ในรายงานผังบัญชีขึ้นเครื่องหมาย *  สรุปก็คือ โปรแกรมมองบัญชีเพื่อนของมันด้วย ถ้าบัญชีที่ถัดจากมัน มีระดับบัญชีผิด หรือกำหนดบัญชีคุมผิด ก็จะมีผลทำให้ตัวบัญชีก่อนหน้าไม่โชว์ตัวเลข