9. ทำการโอนเอกสารย้อนหลังด้วย ปรากฏว่ามีข้อมูลซ้ำ ๆ ในสมุดรายวัน เช่น   IV0000001  ก็จะมี 2 Voucher   สั่งลงบัญชีใหม่ก็หาย

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

9. ทำการโอนเอกสารย้อนหลังด้วย ปรากฏว่ามีข้อมูลซ้ำ ๆ ในสมุดรายวัน เช่น   IV0000001  ก็จะมี 2 Voucher   สั่งลงบัญชีใหม่ก็หาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  ที่เอกสารซ้ำ ในสมุดรายวันเนื่องจาก ในขั้นตอนที่กำหนดรายละเอียดการโอน ลูกค้าไปใส่ ในส่วนของระบบบัญชี เช่น ใส่เป็น IV (ที่ไม่ใช่เอกสารในสมุดรายวัน)        

                         

       traf01

 

วิธีแก้ไข  ไม่ต้องใส่ในช่องระบบบัญชี ถ้าจะใส่ให้ใส่เป็นตัวอักษรของสมุดรายวันเท่านั้น