1.  ต้องการดูรายงานค่าใช้จ่ายแยกตามรหัสค่าใช้จ่าย

Navigation:  ระบบซื้อ > การพิมพ์ในค่าใช้จ่าย >

1.  ต้องการดูรายงานค่าใช้จ่ายแยกตามรหัสค่าใช้จ่าย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·  ตามปกติในโปรแกรม Express รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจะแยกตามเลขที่ , วันที่ หรือผู้จำหน่าย หากต้องการดูรายงานแยกตามรหัสค่าใช้จ่าย ให้ดูจากรายงานประวัติการซื้อแยกตามสินค้า และระบุรหัสสินค้าเป็นรหัสค่าใช้จ่ายแทน