39.  เปิดขายเงินเชื่อโดยอ้างถึงใบสั่งขาย มีสินค้าในใบสั่งขายขึ้นมาให้เลือก 5 รายการ กดF6 เลือกทุกรายการ ปรากฏว่ารายการสินค้าเข้ามาใน IV ให้ไม่ครบ  (หายไป 1 รายการ)

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

39.  เปิดขายเงินเชื่อโดยอ้างถึงใบสั่งขาย มีสินค้าในใบสั่งขายขึ้นมาให้เลือก 5 รายการ กดF6 เลือกทุกรายการ ปรากฏว่ารายการสินค้าเข้ามาใน IV ให้ไม่ครบ  (หายไป 1 รายการ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    เป็นเพราะรายการที่หายไปเป็นสินค้าชุด ที่ไม่มีตัวประกอบ