9.  แก้ไขฟอร์มโดยมีการใช้ $I ในข้อความที่จะให้เอียง แต่พอพิมพ์ออกมา เส้นของฟอร์มก็จะเอียงด้วย และถ้าพิมพ์ดูทางจอภาพ จะเห็น $I ที่หน้าจอด้วย

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

9.  แก้ไขฟอร์มโดยมีการใช้ $I ในข้อความที่จะให้เอียง แต่พอพิมพ์ออกมา เส้นของฟอร์มก็จะเอียงด้วย และถ้าพิมพ์ดูทางจอภาพ จะเห็น $I ที่หน้าจอด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ต้องใช้วิธีการ ให้ เปิด $I หน้าข้อความที่จะให้เอียง  และพอจบข้อความ ให้ใช้สูตรของขนาดตัวอักษรของฟอร์มที่ใช้อยู่ เช่น $I ผู้ติดต่อ \027\033\001  ส่วนที่เห็น $I เวลาพิมพ์ที่จอภาพ นั้นเป็นที่โปรแกรม