7.  พิมพ์จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร ไม่ต้องการให้ออกวงเล็บ ( )

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

7.  พิมพ์จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร ไม่ต้องการให้ออกวงเล็บ ( )

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

~BAHT ในส่วน t_baht(...) แก้เป็น tx_baht(...)