15. พิมพ์ฟอร์มใบกำกับคำนำหน้าชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออกไม่ครบ

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

15. พิมพ์ฟอร์มใบกำกับคำนำหน้าชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออกไม่ครบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

สำหรับโปรแกรมเก่า เพราะเวลาเลือกรหัสคำนำหน้าชื่อในเมนูรายละเอียดลูกค้า จะขึ้นเป็นรหัส ตามรูปด้านล่าง

 

เข้าเริ่มระบบ เลือกรายการข้อความ 9. / ข้อ 1.  เรื่องทั่วไป / 06 คำนำหน้าชื่อ ให้เพิ่ม หจก.

tab-iv01

 

เพิ่มรหัสลูกค้าตามปกติ แต่ให้ใส่คำนำหน้าชื่อเป็น หจก.

iv01

 

เข้าแก้ไขฟอร์มเพิ่ม Relate File อีกกลุ่ม

[relate file]

File=ISTABY

Clone from=ISTAB

Alias=T

Tag=ISTAB3

System=DATA_PATH

Master file=ARMAS

Master-Related Field='06 เคาะ 2 วรรค  '+PRENAM

 

[data spec]

~CUSNAM:    0,      "",                 "cus_nam",          "cus_nam = IIF(ARMAS->PRENAM='หจก.',SUBSTR(ISTABY->TYPDES,1,17)     -'•' - ARMAS->CUSNAM,ARMAS->PRENAM+'  ' - '•' - ARMAS->CUSNAM) "

 

สำหรับโปรแกรมใหม่ ประมาณปี 54

 

เข้าเริ่มระบบ เลือกรายการข้อความ 9. / ข้อ 1.  เรื่องทั่วไป / 06 คำนำหน้าชื่อ ให้เพิ่ม หจก.

 

 

tab-iv01

 

เพิ่มรหัสลูกค้าตามปกติ แต่ให้เลือกคำนำหน้าชื่อเป็น หจก.

 

tab-iv02

 

 

พอเลือก หจก.แล้ว คำนำหน้าชื่อ จะขึ้น ' ห้างหุ้นส่วนจำก ' ซึ่งถ้าเป็นโปรแกรมเก่าจะขึ้น คำว่า หจก.

 

tab-iv03

 

 

เข้าแก้ไขฟอร์มเพิ่ม Relate File อีกกลุ่ม

[relate file]

File=ISTABY

Clone from=ISTAB

Alias=T

Key=TYPCOD+SUBSTR(TYPDES,1,15)

System=DATA_PATH

Master file=ARMAS

Master-Related Field='06 เคาะ 2 วรรค  '+PRENAM

 

[data spec]

~CUSNAM:    0,      "",                 "cus_nam",          "cus_nam = IIF(ARMAS->PRENAM='ห้างหุ้นส่วนจำก',SUBSTR(ISTABY->TYPDES,1,17)     -'•' - ARMAS->CUSNAM,ARMAS->PRENAM+'  ' - '•' - ARMAS->CUSNAM) "

 

*** สังเกตุ ว่าห้างหุ้นส่วนจำก ต้องเหมือนกับคำนำชื่อ ในเมนูรายละเอียดลูกค้า