14. ต้องการให้วันที่ขึ้นเป็น  วันจันทร์ที่  21 มกราคม 2552

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

14. ต้องการให้วันที่ขึ้นเป็น  วันจันทร์ที่  21 มกราคม 2552

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แก้ไขแบบฟอร์ม  

~DOCDAT:    0,      "วววว•ว•ดดดด•ปปปป",       "ARTRN->DOCDAT",    ""