7.  เปิดบิลขายสินค้า แต่โปรแกรมฟ้องว่ายอดสินค้าติดลบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่ามียอดค้างส่งอยู่ ทำให้สินค้าไม่พอที่จะขาย แต่เมื่อจะตรวจสอบว่าเป็นการสั่งขายจากใบสั่งขายเลขที่ใด จากรายงานใบสั่งขายทุกๆ รายงาน กลับไม่พบการสั่งขายสินค้ารายการนี้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

7.  เปิดบิลขายสินค้า แต่โปรแกรมฟ้องว่ายอดสินค้าติดลบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่ามียอดค้างส่งอยู่ ทำให้สินค้าไม่พอที่จะขาย แต่เมื่อจะตรวจสอบว่าเป็นการสั่งขายจากใบสั่งขายเลขที่ใด จากรายงานใบสั่งขายทุกๆ รายงาน กลับไม่พบการสั่งขายสินค้ารายการนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวประกอบของสินค้าชุด และได้มีการนำสินค้าชุดไปเปิดใบสั่งขายไว้ ในรายงานใบสั่งขายจึงไม่แสดงสินค้าตัวประกอบว่ามียอดสั่งขาย แต่จะแสดงเป็นรหัสของสินค้าชุดแทน (การตรวจสอบ-

ในกรณีนี้ อาจจะให้ลูกค้าไปตรวจว่าสินค้าที่มีปัญหาในลักษณะนี้ เป็นสินค้าประกอบของสินค้าชุดใดหรือไม่ และไปดูรายงานว่าสินค้าชุดนี้ถูกนำไปเปิดใบสั่งขายหรือไม่)