21.  ทำการเปิดบิลขายโดยอ้างถึงรหัสสินค้าตัวหนึ่ง โปรแกรมฟ้องว่ายอดติดลบ ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบก็ติดลบจริง แต่เมื่อทำการขายสินค้าชุดซึ่งมีสินค้าประกอบเป็นรหัสสินค้านี้เช่นเดียวกัน โปรแกรมกลับยอมให้เปิดบิลขายได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

21.  ทำการเปิดบิลขายโดยอ้างถึงรหัสสินค้าตัวหนึ่ง โปรแกรมฟ้องว่ายอดติดลบ ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบก็ติดลบจริง แต่เมื่อทำการขายสินค้าชุดซึ่งมีสินค้าประกอบเป็นรหัสสินค้านี้เช่นเดียวกัน โปรแกรมกลับยอมให้เปิดบิลขายได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เป็นเพราะลูกค้ามีการแยกเป็นหลายคลังสินค้า แต่กำหนดในเรื่องของการตัดต้นทุนแยกตามคลัง (ในกำหนดค่าเริ่มต้น) เป็น 'N' ไว้ ดังนั้นโปรแกรมจะมองยอดสินค้าคงเหลือรวม แทนที่จะมองสินค้าในแต่ละคลัง

 

วิธีแก้ไข   ต้องไปกำหนดในเมนูเริ่มระบบข้อ 1.3.1 ในข้อที่ 13. ให้เป็น 'Y' แล้วคำนวณที่เมนูสินค้า 7.4 ก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาในขณะขายสินค้าชุดด้วย