10.  ทำการเปิดบิลขายย้อนหลัง แต่โปรแกรมฟ้องว่ายอดติดลบ ทั้งที่เมื่อตรวจสอบ ณ วันที่ขายก็มียอดคงเหลืออยู่ 1,097 ชิ้น และต้องการขายเพียง 72 ชิ้น แต่ถ้าขาย ณ วันที่ปัจจุบันจะสามารถเปิดบิลขายได้ ลองจัดเรียงข้อมูล คำนวณยอดแล้ว ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

10.  ทำการเปิดบิลขายย้อนหลัง แต่โปรแกรมฟ้องว่ายอดติดลบ ทั้งที่เมื่อตรวจสอบ ณ วันที่ขายก็มียอดคงเหลืออยู่ 1,097 ชิ้น และต้องการขายเพียง 72 ชิ้น แต่ถ้าขาย ณ วันที่ปัจจุบันจะสามารถเปิดบิลขายได้ ลองจัดเรียงข้อมูล คำนวณยอดแล้ว ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากต้องการเปิดบิลขาย ณ วันที่ 27/01/46 ซึ่งมียอดคงเหลืออยู่ 1097 ชิ้น แต่หากดูรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

ในวันที่ 9/05/46 จะมียอดอยู่ 71 ชิ้น ดังนั้นหากขายสินค้าในวันที่ 27/01/46 ได้ ก็จะทำให้ยอดในวันที่ 9/05/46 ติดลบ โปรแกรมจึงไม่ยอมให้ขาย การแก้ไขปัญหาจึงอาจจะยอมให้สินค้าติดลบ หรือให้ลูกค้าตรวจสอบรายการรับ-จ่ายสินค้า เพื่อไม่ให้การขายมีผลทำให้ยอดคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่งมียอดติดลบ