ลูกค้าทการแก้ฟอร์ม แล้วมีการใส่สูตรไว้บนบรรทัด  Su:\027\106\020 ~BAHT  ปรากฏว่า เวลาสั่งพิมพ์ออกมาแลวปรากฏว่า พวกสระจะลงลงมา (เหมือนการพิมพ์แบบ 1 ระดับ)

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

ลูกค้าทการแก้ฟอร์ม แล้วมีการใส่สูตรไว้บนบรรทัด  Su:\027\106\020 ~BAHT  ปรากฏว่า เวลาสั่งพิมพ์ออกมาแลวปรากฏว่า พวกสระจะลงลงมา (เหมือนการพิมพ์แบบ 1 ระดับ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้ขยับ ~BAHT ออกห่างจากสูตรบิดขึ้นก็จะสามารถพิมพ์ได้ปกติ