58. ลูกค้าเช็ครายงานภาษีขาย ยอดรวมช่องมูลค่าสินค้าหรือบริการ ไม่เท่ากับรายได้ของเดือนนั้นๆของลูกค้า ทั้งๆที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชี มีรายได้ เลขที่บัญชีเดียว

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

58. ลูกค้าเช็ครายงานภาษีขาย ยอดรวมช่องมูลค่าสินค้าหรือบริการ ไม่เท่ากับรายได้ของเดือนนั้นๆของลูกค้า ทั้งๆที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชี มีรายได้ เลขที่บัญชีเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เป็นเพราะ ในบิลขายของเดือนนั้นๆ ลูกค้ามีหัก ยอดเงินมัดจำ ข้ามเดือนใต้บิลขาย ส่งผลให้รายงานภาษีขายที่เกิดขึ้น มูลค่าสินค้าหรือบริการ เป็นยอดที่หัก เงินมัดจำแล้ว  และรายงานแยกประเภท ออกรายได้ยอดเต็ม ทำให้เช็คยอดผลรวมแล้วไม่เท่ากัน