53. ลูกค้ามีการเปิดบิลIV ประเภทราคาเป็น 2  มีรายการสินค้า 2 รายการ มีVAT 1รายการ จำนวนเงิน 1,400            บาท และไม่มีVAT  1 รายการ จำนวนเงิน 24,000 บาท ดึงเงินมัดจำ AI ประเภทราคาเป็น 2 จำนวนเงิน 23,000บาท    แต่โปรกลับตัดเงินมัดจำให้เพียง 1,400 บาท และคิด VAT ให้ผิดด้วย  ทั้งที่ในบิลมียอดที่มากกว่า

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

53. ลูกค้ามีการเปิดบิลIV ประเภทราคาเป็น 2  มีรายการสินค้า 2 รายการ มีVAT 1รายการ จำนวนเงิน 1,400            บาท และไม่มีVAT  1 รายการ จำนวนเงิน 24,000 บาท ดึงเงินมัดจำ AI ประเภทราคาเป็น 2 จำนวนเงิน 23,000บาท    แต่โปรกลับตัดเงินมัดจำให้เพียง 1,400 บาท และคิด VAT ให้ผิดด้วย  ทั้งที่ในบิลมียอดที่มากกว่า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นที่โปรแกรมจะตัดเงินมัดจำเฉพาะรายการที่มีประเภทราคาเดียวกันเท่านั้น ดั้งนั้นจึงตัดเงินมัดจำ ด้วยยอดเงิน 1,400 บาทเท่านั้น

 

วิธีแก้ไข จะต้องใส่ยอด vat เข้าไปเอง และจะต้องไปแก้ไขรายการตัดเงินมัดจำเข้าไปเองด้วยค่ะ