38.  ถ้ากำหนดหน่วยนับตรงกันระหว่าง ตารางราคาหลัก กับตารางราคาเสริม โปรแกรมจะใช้ราคาใด ทั้งที่ตารางราคาเสริม ไม่ได้ระบุวันที่เริ่มและสิ้นสุดไว้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

38.  ถ้ากำหนดหน่วยนับตรงกันระหว่าง ตารางราคาหลัก กับตารางราคาเสริม โปรแกรมจะใช้ราคาใด ทั้งที่ตารางราคาเสริม ไม่ได้ระบุวันที่เริ่มและสิ้นสุดไว้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมจะดูราคา จากตารางราคาเสริมก่อน เสมอ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข ก็จะใช้ราคาตารางราคาหลัก