29. พิมพ์หมายเหตุ alt+r ตอนกรอกบิลขาย (หรือเมนูอื่น) เวลาสั่งพิมพ์แล้ว หมายเหตุบรรทัดนั้น มีการเว้นวรรคไม่เหมือนบรรทัดอื่น

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

29. พิมพ์หมายเหตุ alt+r ตอนกรอกบิลขาย (หรือเมนูอื่น) เวลาสั่งพิมพ์แล้ว หมายเหตุบรรทัดนั้น มีการเว้นวรรคไม่เหมือนบรรทัดอื่น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากว่า ลูกค้าไม่ได้มีการพิมพ์หมายเหตุลงไปตรงๆ ใช้การ ไป copy แล้วมา paste ลง

 

วิธีแก้ไข ให้พิมพ์เองอย่า copy