22.  ลูกค้าพิมพ์ฟอร์มที่เป็น 194 แล้ว ในส่วนของสาขาของเราจะ แสดงออกมาเป็น สาขาที่.0003

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

22.  ลูกค้าพิมพ์ฟอร์มที่เป็น 194 แล้ว ในส่วนของสาขาของเราจะ แสดงออกมาเป็น สาขาที่.0003

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ลูกค้าพิมพ์ฟอร์มที่เป็น 194 แล้ว ในส่วนของสาขาของเราจะ แสดงออกมาเป็น สาขาที่.0003

org-01

 

แต่ลูกค้าไม่ต้องการให้มี . (จุด) ตามคำว่าสาขาที่ ดูในโครงสร้างแบบฟอร์มจะใช้ตัวแปร ~P_ORGTXT ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของโปรแกรม ไม่สารมารถแก้ไขได้

 

org-02

 

org-03

 

วิธีแก้ไข ตามข้างต้นคือไม่สารถแก้ ~P_ORGTXT ได้ ถ้าต้องการแก้จริงๆให้ใช้ตัวแปร ~P_ORG แทนค่ะ แต่เวลาพิมพ์ออกมาจะออกแค่เลขที่สาขาอย่างเดียว ไม่ออกคำว่าสาขาที่ให้ ถ้าจะให้ออกคำว่าสาขาที่ด้วย ต้องแก้ไขแบบฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่า สาขาที่ ลงไปเองค่ะ

 

org-04