5.  Bad Huffman Code

Navigation:  ติดตั้งโปรแกรม > สำหรับ Version Dos >

5.  Bad Huffman Code

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

ไม่สามารถคลายแฟ้มต่าง ๆ ที่บีบเก็บไว้ได้ อาจจะเกิดจากไดร์ฟของเครื่องนั้นสกปรก หรือเสีย ทำให้อ่านแผ่นไม่ได้

 

วิธีแก้ไข

1.   ให้ใช้แผ่นทำความสะอาดล้างหัวอ่านไดร์ฟ

2. ลองติดตั้งกับเครื่องอื่น(ถ้าไม่พบปัญหาให้ยกเลิกการติดตั้ง) หากใช้ได้แสดงว่าไดร์ฟของเครื่องแรกอาจมีปัญหา

3. ลองรีสตาร์ทเครื่องโดยกดปุ่ม F8 ย้ำๆ เลือกรายการ Command Prompt Only (หรือบู้ทออกไปที่ดอสโหมด) แล้วลองติดตั้งใหม่

4. หากเป็นกับทุกเครื่องให้ท่านส่งแผ่นโปรแกรมกลับมาตรวจสอบ กับแผนกบริการลูกค้า