1.  เปลี่ยนการบันทึกบัญชี จาก Periodic เป็น Perpetual ต้องทำอย่างไร

Navigation:  เริ่มระบบ >

1.  เปลี่ยนการบันทึกบัญชี จาก Periodic เป็น Perpetual ต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.1 ระบบสินค้า ข้อ 4. บันทึกบัญชีสินค้าแบบให้ใส่เป็น Y [Perpetual]

·มาสั่งให้ระบบลงบัญชีใหม่ที่เมนูเร่มระบบ ข้อ 5. 4 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ลงบัญชีใหม่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสินค้าเช่น เมนูขาย,ซื้อ และเมนูสินค้า

·ตรวจสอบโครงสร้างงบการเงินใหม่ เช่นงบดุล และกำไรขาดทุน