3.  แก้ไขสมุดรายวันรับ Scope=ON  Form=ON  พิมพ์ RE-RV แต่มี RR ที่อยู่ในสมุดรายวันซื้อ ออกมาด้วย

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

3.  แก้ไขสมุดรายวันรับ Scope=ON  Form=ON  พิมพ์ RE-RV แต่มี RR ที่อยู่ในสมุดรายวันซื้อ ออกมาด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ต้องไปใส่ Filter = JNLTYP = '02' ในส่วนของ Master files ด้วย