4.  ชื่อไฟล์ในสมุดรายวัน 5 เล่ม เช่น สมุดรายวันทั่วไป จำเป็นต้องเป็นชื่อไฟล์ GLJNL00.RR1 เสมอหรือไม่

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

4.  ชื่อไฟล์ในสมุดรายวัน 5 เล่ม เช่น สมุดรายวันทั่วไป จำเป็นต้องเป็นชื่อไฟล์ GLJNL00.RR1 เสมอหรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

·  ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับช่องรหัสที่อยู่ในเมนูบัญชีข้อ 8. สร้างสมุดรายวัน เช่น ถ้าเป็น "10" ไฟล์ในรายวันเล่มนั้นก็จะเป็น

GLJNL10.RR1 เป็นต้น