8.  PV  มีการแก้ไขแบบฟอร์มไว้แล้ว แต่เวลาสั่งพิมพ์ กลับขึ้นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของ A4 ทั้งๆ ที่ Line=41

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

8.  PV  มีการแก้ไขแบบฟอร์มไว้แล้ว แต่เวลาสั่งพิมพ์ กลับขึ้นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของ A4 ทั้งๆ ที่ Line=41

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  ในส่วนของ print option , Fix Summary Line = OFF  ใส่เป็น OFF ไว้ ให้แก้ เป็น ON

ก็จะได้ เพราะคำสั่งนี้  ถ้าเป็น OFF ไว้ จะทำให้ กระดาษสั้น,ยาว ตามรายการเดบิต,เครดิต ถ้ารายการน้อย ก็จะหดขึ้นไปทำให้ดูเหมือนเป็น

ครึ่งหนึ่งของ A4 ถ้ารายการเยอะ ก็จะยาวลงมาค่ะ