3. ทำไมบันทึกรายการในสมุดรายวันขาย โดยอ้างถึงเลขที่บัญชีภาษีขายแล้วเมื่อบันทึกรายการ

กลับไม่แสดงหน้าจอขึ้นมาให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีขาย

 

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

3. ทำไมบันทึกรายการในสมุดรายวันขาย โดยอ้างถึงเลขที่บัญชีภาษีขายแล้วเมื่อบันทึกรายการ

กลับไม่แสดงหน้าจอขึ้นมาให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีขาย

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เลขที่บัญชีที่บันทึกไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน (กรณีนี้จะเหมือนกันทั้งกับบัญชีภาษีซื้อ , เช็ครับ , เช็คจ่าย)