15. พิมพ์งบต้นทุนขาย โดยใส่ช่องฟิลด์/สูตร เป็น PTD (ประจำงวด ) แล้วดูรายงานใส่ช่องงวดเป็น 0 แล้วใส่วันที่เป็นทั้งปี เช่น 01/01/49 - 01/12/49 ปรากฎว่ายอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวด[BEG,INV] แสดงยอดให้ไม่ถูกต้อง

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

15. พิมพ์งบต้นทุนขาย โดยใส่ช่องฟิลด์/สูตร เป็น PTD (ประจำงวด ) แล้วดูรายงานใส่ช่องงวดเป็น 0 แล้วใส่วันที่เป็นทั้งปี เช่น 01/01/49 - 01/12/49 ปรากฎว่ายอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวด[BEG,INV] แสดงยอดให้ไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     งบการเงินที่มีสูตร BEG และ INV  ไม่สามารถเรียกดูโดยระบุวันที่เองได้ ต้องระบุเป็นงวดเท่านั้น

เพราะโปรแกรมไม่สามารถเช็คยอดสินค้าต้นงวด และปลายงวดเป็นวันที่ได้

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขฟิลด์/สูตร เป็น BAL แล้วดูรายงานแบบ ระบุเป็นงวดที่ 12 แทน