1.  วิธีการลงบัญชีสินค้าของโปรแกรม Express

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

1.  วิธีการลงบัญชีสินค้าของโปรแกรม Express

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· กรณีซื้อสินค้า :-

     - ถ้าเป็น Periodic (จะ Debit บัญชีซื้อ)

ดูบัญชีซื้อที่กลุ่มบัญชีสินค้า

ถ้าว่างอยู่ไปดูบัญชีซื้อที่กำหนดในเอกสาร

ถ้าว่างอยู่ไปดูบัญชีซื้อที่เริ่มระบบ ข้อ 5. และ ข้อ2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

- ถ้าเป็น Perpetual (จะ Debit บัญชีสินค้า)

ดูบัญชีสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า

ถ้าว่างอยู่ไปดูบัญชีสินค้าที่กำหนดในเอกสาร

ถ้าว่างอยู่ไปดูบัญชีสินค้าที่เริ่มระบบ  ข้อ 5. และ ข้อ2.กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน

แต่ สำหรับ Perpetual นี้โปรแกรมจะมีการตรวจสอบบัญชีซื้อ เหมือนแบบ Periodic ด้วย

เพื่อใช้ในการลงบัญชี แล้วโปรแกรมจะ Adjust ออกทำให้ไม่เห็นการบันทึกบัญชี

 

· กรณีขายสินค้า :-

     - ถ้าเป็น Periodic (ไม่ลงบัญชีสินค้า)

     - ถ้าเป็น Perpetual (จะ Credit บัญชีสินค้า)

                       ดูบัญชีสินค้าที่กลุ่มบัญชีสินค้า

                       (ที่กำหนดในเอกสาร ป้อนบัญชีสินค้าไม่ได้)