27. เอกสาร PS (จ่ายชำระหนี้) และ RE (รับชำระหนี้) เมื่อทำการยกเลิกเอกสารแล้ว จะปรากฏเอกสารที่ยกเลิกนั้น อยู่ในหน้าสมุดรายวัน (เป็นสถานะยกเลิก)

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

27. เอกสาร PS (จ่ายชำระหนี้) และ RE (รับชำระหนี้) เมื่อทำการยกเลิกเอกสารแล้ว จะปรากฏเอกสารที่ยกเลิกนั้น อยู่ในหน้าสมุดรายวัน (เป็นสถานะยกเลิก)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·PS หรือ RE นั้น มีผลในการลงบัญชีแล้ว หรือ ป้อนเอกสารจนเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเอง

·PS หรือ RE นั้น มีภาระภาษี เป็นแบบ “เกณฑ์เงินสด”