26. บันทึกรายการในสมุดรายวันพอถึงบันทึกเลขที่บัญชีขึ้น

Error -330 Tag Name not Found 2

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

26. บันทึกรายการในสมุดรายวันพอถึงบันทึกเลขที่บัญชีขึ้น

Error -330 Tag Name not Found 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ติดตั้งโปรแกรมทับลงไปใหม่ โดยลงเฉพาะโปรแกรม