การดึงรายงานไปใช้ใน Excel มีอีกวิธีการหนึ่ง สำหรับแก้ไขฟิลด์ที่เป็นวันที่ ในกรณีที่ดึงไปแล้วขึ้นปีเป็น 1951

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

การดึงรายงานไปใช้ใน Excel มีอีกวิธีการหนึ่ง สำหรับแก้ไขฟิลด์ที่เป็นวันที่ ในกรณีที่ดึงไปแล้วขึ้นปีเป็น 1951

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข คลิกที่ Start ->Control->Regional & Language ->Customize -> Date ->Short date format กำหนดให้เป็น dd/mm/yy