รายงานที่ใช้ออก Excel ถ้ารายงานตัวไหนเป็นการกรุ๊ปตามรหัส ที่เป็นตัวเลข เช่น กรุ๊ปตามรหัสหมวด รหัสคลัง และมีการกำหนด รหัสเป็น 01, 02, 03 เวลาออกรายงานไปที่ Excel โดยใช้รูปแบบเป็น .CSV รหัสที่แสดงในรายงาน จะแสดงเป็น 1, 2, 3 เลย โดยตัด 0 ด้านหน้าออก

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

รายงานที่ใช้ออก Excel ถ้ารายงานตัวไหนเป็นการกรุ๊ปตามรหัส ที่เป็นตัวเลข เช่น กรุ๊ปตามรหัสหมวด รหัสคลัง และมีการกำหนด รหัสเป็น 01, 02, 03 เวลาออกรายงานไปที่ Excel โดยใช้รูปแบบเป็น .CSV รหัสที่แสดงในรายงาน จะแสดงเป็น 1, 2, 3 เลย โดยตัด 0 ด้านหน้าออก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เนื่องจากถูกมองเป็น numeric เลยตัด 0 ด้านหน้าออก

 

วิธีแก้ไข เลือกได้ 2 วิธี ดังนี้

- ใช้วิธีการแก้ไขรายงาน โดยไปเพิ่ม เคาะวรรคไทยไว้ต่อจากตัวแปร เพื่อให้มองเป็น character เช่น

~STKGRP:    0,  "",                 "stk_grp",      "stk_grp = STMAS->STKGRP-'•'",B

**แต่ถ้าใช้วิธีนี้จะมีปัญหาเวลาที่ จะนำเซล นี้ไปเชื่อมต่อกับชีทอื่นๆ ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน

- ใช้วิธีการพิมพ์ออก Excel แบบเก่าคือ บันทึกเป็น TXT file นามสกุลเป็น .TXT แล้วเปิดด้วยวิธีเดิม