Error  -64 (90615) File Find Error Opening File (2/2)  ตอนเข้าไปจัดเรียง

Navigation:  Error  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม > สำหรับ Version Dos >

Error  -64 (90615) File Find Error Opening File (2/2)  ตอนเข้าไปจัดเรียง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

error_64(90615)

 

 

Error_L5001

 

สาเหตุ  เพราะมีไป Copy ไฟล์ DBINF.DBF ที่อยู่ใน FOLDER SECURE  ไปทับไฟล์เดียวกันที่อยู่ใน FOLDER  XP5 เพราะไฟล์ DBINF.DBF ที่อยู่ใน FOLDER  XP5 มีขนาดไบต์ 15,412  ซึ่งขนาดไฟล์นี้ควรจะเป็นไฟล์ที่อยู่ใน FOLDER SECURE  ส่วนไฟล์ DBINF.DBF ที่ถูกต้องจะอยู่ใน FOLDER XP5 เองควรจะมีขนาดไบต์ 119,046 และเป็นไฟล์ที่ใช้ในการจัดเรียงจึง Error ตอนจัดเรียง

 

วิธีแก้ไข   ให้ส่งไฟล์ DBINF.DBF นี้ที่ถูกต้องไปให้ลูกค้า ทับไปใน FOLDER  XP5