พิมพ์รายงาน(ต้นฉบับ) แล้วขึ้น Error -710 Relation Error

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์รายงาน(ต้นฉบับ) แล้วขึ้น Error -710 Relation Error

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เกิดจากในรหัสสินค้า หรือ รหัสลูกค้า และรหัสเจ้าหนี้ มีตัวอักษรฝนทอง ' อยู่ในรหัสด้วย ทำให้เลาพิมพ์รายงานที่ใช้ Query=... ฟ้อง Error ดังกล่าว หรือเวลาคำนวณสินค้าก็จะมี Error ดังกล่าวด้วย