Error   12 General failure reading drive F:

Navigation:  Error  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม > สำหรับ Version Dos >

Error   12 General failure reading drive F:

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ไม่สามารถอ่านไดร์ฟของระบบเครือข่าย (LAN) ได้

วิธีแก้ไข

ให้ตรวจสอบว่าเครื่องคอมฯ อื่น ๆ ในระบบแลนยังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่หาก ขึ้นข้อผิดพลาดเหมือน ๆ กัน ให้ดูว่าเซิร์ฟเวอร์ยังเปิดใช้งานตามปกติหรือไม่ และฮับ (HUB) เปิดไว้อยู่หรือเปล่า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามปกติอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าระบบแลนได้ ก็อาจจะเกิดจากระบบแลนมีปัญหา ให้ลองติดต่อกับผู้ที่ติดตั้งระบบแลนให้ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
หากเครื่องลูกเครื่องอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ลองบูตเครื่องที่มีปัญหานี้ใหม่ แล้วลองใช้งานดูอีกครั้ง แต่หากบูตใหม่แล้วยังใช้ไม่ได้ ให้ลองเช็คเรื่องสายแลนว่าต่อไว้แน่นหนาหรือไม่ (ทั้งที่ต่ออยู่ที่หลังเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่ต่ออยู่กับฮับ) โดยอาจจะลองดึงออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นให้บูตเครื่องใหม่ ดูว่าจะใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
หากตรวจสอบตามวิธีข้างต้นแล้วยังไม่ได้ผล ให้ลองตรวจสอบอุปกรณ์ทีละประเภท ตัวอย่างเช่น ให้นำสายแลนจากเครื่องอื่นที่เข้าได้ตามปกติ มาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าระบบแลนไม่ได้ ว่าเข้าระบบแลนได้หรือไม่ หากเข้าได้แสดงว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องสายแลนของเครื่องที่มีปัญหานี้ หรือสลับการ์ดแลน จากเครื่องที่ใช้งานได้มายังเครื่องที่ใช้งานไม่ได้ (ซึ่งตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ติดตั้งระบบแลนให้กับทางลูกค้า)
ปัญหาข้างต้นหากไม่ได้เป็นปัญหาจากระบบฮาร์ดแวร์ของแลน (การ์ดแลน , สายแลน หรือ ฮับ) ก็อาจจะเกิดจากมีพื้นที่เสียหายในฮาร์ดดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจเช็คโดยหากเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ Netware ให้ลองใช้คำสั่ง Vrepair เพื่อซ่อมแซม แต่หากเป็นระบบ Windows NT ให้ลอง Scandisk ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ดู