Error -64 (90615) Opening File

Navigation:  Error  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม >

Error -64 (90615) Opening File

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เกิดจากไฟล์สูญหายไป การแก้ไขก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่หายแยกเป็นกรณีๆไป เช่น

 - Files.CDX ให้จัดเรียงข้อมูล

 - Files.DBF ให้สร้างบริษัทใหม่ นำข้อมูลสำรองมาใช้ แล้วคัดลอกไฟล์ที่สูญหายไปยังโฟล์เดอร์ข้อมูลที่เกิดปัญหา แล้วคีย์ข้อมูลของแฟ้มนั้นเพิ่มเติม(ถ้าข้อมูลสำรองไม่อัพเดท)

 - Files.Rxx ให้สร้างบริษัทใหม่ นำข้อมูลสำรองมาใช้ แล้วคัดลอกไฟล์ที่สูญหายไปยังโฟล์เดอร์ข้อมูลที่เกิดปัญหา

 

 

หลังจากติดตั้งโปรแกรม Express for Windows เรียบร้อยแล้ว ลองเปิดใช้งานโปรแกรม ปรากฏว่ามีข้อความี Error ดังรูป

 

 er64-01

                                        รูปที่1

 

 er64-02

                                     รูปที่2

สาเหตุ

ลงโปรแกรมครั้งแรก แล้วได้เอาเครื่องหมายติ๊กถูก หน้าข้อมูลตัวอย่างออก ทำให้โปรแกรมลงไม่ครบโดยเฉพาะ Folder Secure จะลงแค่ 3 ไฟล์ คือ DBINF.DBF ,SCMODUL.DBF และ SCMODUL.CDX ทำให้เข้าโปรแกรม

แล้วมี Error ดังกล่าว

 

วิธีแก้ไข

ให้ลงโปรแกรมใหม่ แล้วห้ามเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกแล้ว