Error -330 Tag name Not Found...

Navigation:  Error  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม > สำหรับ Version Dos >

Error -330 Tag name Not Found...

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

เกิดปัญหาที่ไฟล์ดัชนี (Index ile)ของโปรแกรมไฟล์ดัชนีของโปรแกรมจะเป็นไฟล์ที่มี

นามสกุลเป็น*.CDX ซึ่งโดยส่วนใหญ่ Error ดังกล่าวนี้มักจะเป็น Error ที่ต่อเนื่องมาจาก Error อื่น เช่น Error -60(2/2) , -60(13/5) ดังนั้นจึงต้องแก้ไขError ก่อนหน้านี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน

·  ปัญหาอื่นอาจจะมีสาเหตุมาจากมีการปิดเครื่องขณะที่ยังอยู่ในโปรแกรม  หรือเครื่องเกิดอาการแฮงค์ขณะ

กำลังทำงานในโปรแกรม กรณีนี้ให้ทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่

·  ปัญหานี้อาจจะเกิดจากพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ที่เก็บข้อมูลมีปัญหา การตรวจสอบและแก้ไขให้ลองทำการ Scandisk ในฮาร์ดดิสก์ที่เก็บข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เข้าโปรแกรมเพื่อจัดเรียงข้อมูลใหม่

·  หากใช้เป็นระบบแลน (LAN)สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ไฟล์ดัชนีของโปรแกรมมีปัญหาบ่อย ๆ คือ

การปิดโปรแกรมไม่ถูกต้องของผู้ใช้คนใดคนหนึ่งในระบบแลน ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ การปิดโปรแกรมไม่ถูกต้องของผู้ใช้คนใดคนหนึ่งในระบบแลน ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแม่หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วย ดังนั้นควรแนะนำลูกค้า ให้จัดระบบควบคุมการทำงานของผู้ใช้งานในระบบแลนให้มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อมีเครื่องลูกเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบแลน ต้องปิด-เปิดเครื่องใหม่ขณะอยู่ในโปรแกรม จะต้องแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อสั่งให้ทุกเครื่องหยุดการทำงานในโปรแกรม

Express จากนั้นให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งเปิดเข้ามาในระบบแลนเพื่อทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่

และสำหรับระบบแลน ให้ตรวจสอบกับลูกค้าว่าใช้ตัวแม่หรือเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบใด ระหว่าง Netware หรือ

Windows'NT และทำการแก้ไขดังต่อไปนี้

 

Novell Netware                

เครื่องลูกหรือเครื่องไคลเอนท์ไม่ว่าจะเป็น Windows'95 , Windows'98 ให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ใช้ล็อกอินเข้าตัวแม่ เป็นซอฟท์แวร์ชื่อ Client32 (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท www.novell.com หรือที่เว็บไซท์ของ

บริษัทเอ็กซ์เพรส   www.esg.co.th

Windows'NT

หากใช้เครื่องลูกที่เป็น Windows'95 รุ่นเก่า (รุ่นก่อน Windows'95 OSR2) ให้ดาวน์โหลดไฟล์ VRDRUPD.EXE    

หาได้จากเว็บไซท์ของบริษัทเอ็กซ์เพรส www.esg.co.th ได้ จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวนี้ไปติดตั้งในเครื่องลูกที่เป็น     Windows'95        ทุก ๆ เครื่อง

***